Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookies

Załącznik nr 10 do procedury „Polityka bezpieczeństwa informacji”
Informacja dla pacjenta
w zakresie zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
01.03.2019.
Wydanie 4

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), dalej zwanym „RODO”, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Zakład Diagnostyki Obrazowej Maciej Sajewicz z siedzibą
  w 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22, numer tel.: 33 8770610 , e-mail: rezonans@rezonet.pl
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować się z Inspektorem
  Ochrony Danych:
  a) adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22,
  b) e-mail: rezonans@rezonet.pl,
  c) numer tel.: 33 8723484.
 3. Cele i podstawy przetwarzania:
  Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenie badania diagnostycznego, na podstawie:
  a) art. 9, ust. 2, lit. h) RODO w związku z wykonywaniem diagnostyki medycznej w ramach poniższych
  przepisów prawa:
 • art. 3, ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z 15.04.2011. (Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
 • art. 24 Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z 06.11.2008. (Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 417
  z późn. zm.),
  b) art. 6, ust. 1, lit. b) RODO w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy, której
  stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
  zawarciem umowy,
  e) art. 6, ust. 1, lit. c) RODO w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  f) art. 6, ust. 1, lit. d) RODO w związku z możliwością wystąpienia sytuacji wymagającej ochrony żywotnych
  interesów osoby, której dane dotyczą,
  g) art. 9, ust. 2, lit. c) RODO w związku z możliwością wystąpienia sytuacji wymagającej ochrony żywotnych
  interesów osoby, której dane dotyczą,
 1. Informacja o obowiązku podania danych:
  a) § 2, 8, 9, 10, 32, 36, Rozp. MZ w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
  przetwarzania z dnia 09.11.2015. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069 z późn. zm.),
  b) art. 25 Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z 06.11.2008. (Dz.U. z 2009 Nr 52, poz. 417
  z późn. zm.),
  c) § 1 Rozp. MZ w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie
  do świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 10 marca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 438).
  d) § 20 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r.
  (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)
  Niepodanie danych osobowych, będzie skutkowało niemożliwością przeprowadzenia badania diagnostycznego.
 2. Okres przechowywania danych:
  a) skierowania lub zlecenia lekarskiego:
 • 10 lat dla pacjentów NFZ, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia
  zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 • 5 lat dla pozostałych pacjentów, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia
  zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  b) skierowania lub zlecenia lekarskiego: 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono
  skierowanie, w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się
  pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  c) dokumentacji medycznej dot. pacjentów w wieku powyżej 2 lat: 20 lat, licząc od końca roku
  kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  d) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia: 22 lata,
  e) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia: 30 lat, licząc
  od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
 1. Kategorie odbiorców danych:
  a) podmiot dostarczający usługę hostingu serwera strony internetowej i serwera e-mail,
  b) podmiot dostarczający usługę rejestracji Online OSOZ,
  c) podmiot dostarczający usługę IT,
  d) podmiot serwisujący aparaty do wykonywania badań diagnostycznych,
  e) dostawca przesyłek pocztowych inny niż Poczta Polska S.A. – dotyczy osób, które upoważniły
  Administratora Danych do wysłania wyniku badania diagnostycznego przesyłką pocztową, przez podmiot
  inny niż Poczta Polska S.A.,
  f) podmiot archiwizujący dokumentację,
  g) podmiot niszczący dokumentację.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
  W procesie przeprowadzenia badania diagnostycznego nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany
  i zgromadzone dane nie są profilowane.
  (profilowanie to przetwarzanie danych osobowych przy wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich
  cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia,
  osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się)
 3. Informacje dot. przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
  Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.
 4. Prawa osób, których dane dotyczą:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) usunięcia danych (prawo do zapomnienia), ma zastosowanie w poniższych przypadkach:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebranie a jednocześnie minął
  okres przechowywania danych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  d) ograniczenia przetwarzania w poniższych przypadkach:
 • kwestionowania przez osobę, której dane dotyczą, prawidłowości danych osobowych na okres
  pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
  danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  e) przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie jest realizowane na podstawie zawartej umowy,
  f) wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania – Nie ma zastosowania dla zdefiniowanego
  celu przetwarzania,
  g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  poniższymi drogami:
 • w formie elektronicznej przez: Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu, dostępną
  na stronie: www.uodo.gov.pl
 • w tradycyjnej formie na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

PLIKI COOKIES

1. Dla Państwa wygody strona www. rezonet .pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować stronę do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

2. Cookies używają też osadzone na stronie elementy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia, mapy. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.

3. Strona stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

4. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.